PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS I MANTENIMENT I NETEJA DELS VESTIDORS, PER A LA TEMPORADA D’ESTIU 2017, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ PER PROCEDIMENT OBERT.